අද කියන්නෙ යන්නෙ අලුත්ම තාලේ PTC සයිට් එකක් ගැන PTC දැක්ක්ම දුවන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක බලලම ඉන්නකෝ වෙන එවා වගේ නෙමේ කරල බැලුවම ඔයාලටම තේරෙවි වෙන එවා වගෙද මේක කියලා

 
Top