අපි ගොඩක් ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් දෙන්නේ Adf.ly ලින්ක් හරහා තමයි .ඉතින් සමහර Internet connection වලට මේ සයිට් එකට යන්න දෙන්නේ නෑ ඒ නිසා ඒ අය පහත ආකාරයට මේ ගැටළුව නිරාකරණය කර ගන්න.

 01 . ක්‍රමය
1.open adf.ly link

2.it will not load anything
3.edit the url by adding v2. before the link

4.now the link opens normally

5.wait for 5 secs and skip ad

6.thats it , enjoy downloading

02. ක්‍රමය
if the above method is not working
try altering the URL by adding s to http://
example :
if the URL is http://adf.ly/abc
convert it to https://adf.ly/abc

03. ක්‍රමය

if the above two methods are not working
try using any proxy sites such as hidemyass.com
or if you have any smartphone you can use opera mini browser it will open all links without any problems

 
Top