2011 සිට චීනයේ පමණක් බවිත කිරීමට ඉඩදුන් මෙම වෙබ්සිටේ එක. දැන් ලොව පුරාම ඔවුන්ගේ cloudspace සේවාව ලබා දෙනවා.
මට නම් space වැඩිය දෙන්නෙත් නැති dropbox, google drive, skydrive වගේ ඇමරිකානු සේවා වලට වඩා මේක මාරු.
ඒවා වලට වඩා පහසුකම් රැසක් මේකෙන් දෙනවා.


                                   Web අඩවියට පිවිසීම සදහා පහල රූපය උඩ Click කරන්න 

http://adf.ly/c8RDY

 
Top