ජාවා වැඩසටහන් ලිවීමට මූලික වශයෙන් අත්‍යාවශ්‍ය වන්නේ command prompt එක(console), ස‍රල text editor එකක් සහ JDK (Java Development KIT) එක පමණයි. ස‍රල text editor එකක් ලෙස වින්ඩෝස් වලදී Notepad ද Linux වලදී VI Editor ද යොදාගත හැක. එහෙත් ආධුනිකයෙකුට මෙය ප්‍රමාණවත් වුවත් වැඩිදුරටත් ජාවා හැදෑරීමේ දී මීට වඩා පහසුකම් අවශ්‍යවේ. උදාහ‍රණයක් වශයෙන් පේලි අංකය(line number) පෙන්වීම ක්‍රමලේඛනයේ යෙදීමේදි වැදගත් වේ. line indentation තැබිය හැකිවීම තවත් අවශ්‍යතාවයකි. syntax highlighting තිබේනම් තවත් පහසුවකි. මේවා සියල්ල ස‍රල text editor එකකින් ලබා ගැනීම අසීරුවේ.
IDE (Integrated Development Environment) එකක් යොදා ගැනීම ඉතා විශාල පහසුවක් වුවත් ඒවා මගින් ක්‍රමලේඛකයා විසින් කලයුතු ඉතා විශාල කාර්යභාරයක් සිදුකරන නිසා ජාවා මූලික සංකල්ප ඉගෙන ගැනීමේ දී මේවා යොදා ගැනීම යෝග්‍ය නොවේ. Netbeans හා Eclipse යනු ඉතා ජනප්‍රිය හා නොමිලේ ලබාදෙන IDE වේ.
අපි දැන් බලමු ජාවා වැඩසටහන් ලිවීමට යොදාගත හැකි editors කිහිපයක්.

  
Notepad++


භාගත ක‍රගැනීමට : http://sourceforge.net/projects/notepad-plus/files/
ක්‍රියාකාරී අවථාවක්:JEdit
භාගත ක‍රගැනීමට : http://www.jedit.org/
ක්‍රියාකාරී අවථාවක්:
 


නොමිලයේ ලබාදෙන IDE
Netbeans
භාගත ක‍රගැනීමට : http://netbeans.org/
ක්‍රියාකාරී අවථාවක්:


Eclipse


භාගත ක‍රගැනීමට : http://www.eclipse.org/downloads/
ක්‍රියාකාරී අවථාවක්:
ජාවා මූලික සංකල්ප ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබුන විට Netbeans , Eclipse වැනි IDE එකක් භාවිතා කිරීම සුදුසුය. එතෙක් JEdit, Notepad++ වැනි editor එකක් භාවිතා කිරීම නුවණට හුරුය.

 උපුටා ගෑනිමකි 
 Kanishka Dilshan සොයුරගේ පාඩම් මාලවෙනි 
 
Top