ජාවා ස්ථාපනය ක‍රගැනීමට JDK (Java Development Kit) එක භාගත ක‍්රගැනීම අවශ්‍ය වනවා. ඔබට මෙය SUN වෙබ් අඩවිය තුලින් නොමිලයේ ලබාගන්න පුලුවන්.මේ සඳහා පහත සබැඳුම භාවිත ක‍්රන්න.
Click Here

අපිට අවශ්‍ය වන්නේ JDK එක නිසා Download JDK බොත්තම මත ක්ලික් ක‍්රන්න.JDK එක download ක‍රගත් පසු සාමාන්‍ය ප‍්රිදි එය install ක‍්රගන්න.
 දැන් ක‍රන්න තියෙන්නේ Path එක සෙට් ක‍්රන එකයි. මේ සඳහා මා විසින් සකසන ලද පහත වීඩියෝ එක බලන්න.
Path එක නියමාකාරයෙන් සකස් වූයේ නම් command prompt එකේ javac ලෙස විධාන කල විට පහත ලෙස දිස්විය යුතුයි.
Usage: javac
where possible options include:
  -g                         Generate all debugging info
  -g:none                    Generate no debugging info
  -g:{lines,vars,source}     Generate only some debugging info
  -nowarn                    Generate no warnings
  -verbose                   Output messages about what the compiler is doing
  -deprecation               Output source locations where deprecated APIs are used
  -classpath           Specify where to find user class files and annotation processors
  -cp                  Specify where to find user class files and annotation processors
  -sourcepath          Specify where to find input source files
  -bootclasspath       Override location of bootstrap class files
  -extdirs             Override location of installed extensions
  -endorseddirs        Override location of endorsed standards path
  -proc:{none,only}          Control whether annotation processing and/or compilation is done.
  -processor [,,...]Names of the annotation processors to run; bypasses default discovery process
  -processorpath       Specify where to find annotation processors
  -d              Specify where to place generated class files
  -s              Specify where to place generated source files
  -implicit:{none,class}     Specify whether or not to generate class files for implicitly referenced files
  -encoding        Specify character encoding used by source files
  -source           Provide source compatibility with specified release
  -target           Generate class files for specific VM version
  -version                   Version information
  -help                      Print a synopsis of standard options
  -Akey[=value]              Options to pass to annotation processors
  -X                         Print a synopsis of nonstandard options
  -J                   Pass directly to the runtime system
උපුටා ගෑනිමකි 
… Kanishka Dilshan සොයුරගේ පාඩම් මාලවෙනි 
 
Top