ඕනැම ප‍රිගණක ක්‍රම ලේඛනයක් සාමාන්‍යයෙන් මූලික කොටස් 3 කින් සමන්විත වෙනවා

 1. Selection
 2. Sequence
 3. Iteration
අප මෙම පාඩමේදී සලකා බලන්නේ ජාවාහි selection භාවිතා වන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද යන්නයි. ජාවා තුල selection සඳහා සහය දැක්වීමට පහත සඳහන් විකල්ප 6 භාවිතා කරන්න පුලුවන්.
 • if 
 • if - else
 • Nested if
 • if - else - if
 • switch statement 
 • Ternary operator
if statement
syntax :
 1. if (condition) {  
 2.    //Perform Task1  
 3. }  මෙහිදී සිදුවන්නේ condition යන්න true ලෙස පවතීනම් if code block එක තුල ඇති statements (Task1) execute කිරීමයි.

if - else statement
syntax :

 1. if(condition){  
 2.  //Perform Task1  
 3. }else{  
 4.  //Perform Task2  
 5. }  

 
මෙහිදී සිදුවන්නේ condition යන්න true ලෙස පවතීනම් if code block එක තුල ඇති statements (Task1) execute කිරීමයි. condition යන්න false ලෙස පවතීනම් else සඳහා අදාල  code block එක තුල ඇති statements (Task2) execute කිරීමයි.

Nested if statements

syntax :

 1. if(condition1){  
 2.  if(condition2){  
 3.   //Peform Task1  
 4.  }else{  
 5.   //Peform Task2  
 6.  }  
 7. }else{  
 8.  //Peform Task3  
 9. }  


 මෙහිදී සිදුක‍ර ඇත්තේ if statement කිහිපයක් එකට ගොනු ක‍්ර දැක්වීමයි. condition1 තෘප්ත වේ නම් එම if block එක තුල ඇති ඊලග if statement එක execute වේ එනම් condition2 තෘප්ත වේනම් Task1 සිදුක‍රයි. condition2 යන්න තෘප්ත නොවේ නම් Task2 සිදුක‍රයි. යම් හෙයකින් condition1 තෘප්ත නොවේ නම්(false) Task3 සිදුක‍්රයි.
දැන් ඔබට පැහැදිලි වනවා ඇති Task1 සිදුවීමට නම් condition1 සහ condition2 යන දෙකම තෘප්ත විය යුතු බව. Task2 සිදුවීමට condition1 තෘප්ත වීම ප්‍රමාණවත්ය. condition1 තෘප්ත නොවීම සිදුවුවහොත් Task3 අනිවාර්‍යයෙන්ම සිදුවනු ඇත.

if - else - if statements 

මෙහිදී අපට මුලින් ඇති if condition එක තෘප්ත නොවේ නම් තවත් if conditions කිහිපයක් යෙදිය හැක.
syntax:

 1. if(condition1){  
 2.  //Perform Task1  
 3. }else if(condition2){  
 4.  //Perform Task2  
 5. }else if(condition3){  
 6.  //Perform Task3  
 7. }else{  
 8.  //Perform Task4  
 9. }  


switch statement

ජාවා තුලදී switch statement එක සහය දක්වන්නේ int,byte,short,char සහ enumeration  data types සඳහා පමණයි.

ex
 1. class Case {  
 2. public static void main(String args[]){  
 3.   
 4.  int week=3;  
 5.  String output;  
 6.  switch(week){  
 7.   case 1 : output="Sunday";break;  
 8.   case 2 : output="Monday";break;  
 9.   case 3 : output="Tuesday";break;  
 10.   case 4 : output="Wednesday";break;  
 11.   case 5 : output="Thursday";break;  
 12.   case 6 : output="Friday";break;  
 13.   case 7 : output="Saturday";break;  
 14.   default : output="Invalid day of week!";  
 15.  }//end of the switch statement  
 16.    
 17.  System.out.println(output);  
 18. }  
 19. }  මෙහිදී break keyword එක යොදා තිබෙන්නේ condition එක තෘප්ත වූවිට switch block එකෙන් ඉවතට යාමටයි. default යටතේ දී ඇති statement එක execute වනුයේ ඉහත සඳහන් කිසිඳු case එකක් සමග දී ඇති values නොගැලපුනහොත් පමණි.


Ternary operator

syntax:

 1. result=Condition ? valueA : valueB  

මෙහිදී සිදුවන්නේ දී ඇති condition එක true නම් result සඳහා valueA ද නො එසේ නම් valueB ද assign කිරීමයි.

example :

 1. int max;  
 2. int a=12 , b=54;  
 3. max = (a>b) ? a : b ;  

උපුටා ගැනිමකි 
Kanishka Dilshan සොයුරාගේ පාඩම් මාලාවෙනි. 
 
Top