ඔන්න අද මම ඔයාලට මරු පොස්ට් එකක් ගේනවා . ඔයාලා දන්නවනේ Software වලට Serials Number හොයන්න ගියාම මාර කට්ටක් කන්න වෙනවනේ. නේද? ඔන්න මම එකට හොද විසදුමක් ගේනවා. මම දැන් ඔයාලට මිලියනක් විතර  Serials Number Packge එකක් දෙන්න යන්නේ. මරු නේද? වැඩි කතා බතා ඕනි නැ. මෙතනින් Dowanload කර ගන්න .
මෙතනින් Dowanload කරා ගෙන බලන්න.
 
Top