ඔන්න තවත් එකක් අහු උන අන්තර්ජාලයේ කරක් ගහද්දි මේකත් නරකම නැ කැමති කට්ටිය කරලා බලන්න
අකමැති අය කොමෙන්ට් එකක්වත් දාන්න එපා මෙන්න ලින්කුව

http://cur.lv/bzhkl

ඔය වගේ එකක් අවම ඔය කොයින් තුනෙන්  කැමති එකක් ක්ලික් කරන්න එකේ තමා ඔයාලගේ ලක් එක තියෙන්නේ

 
Top