මෙහෙමයි වෙන්නෙ ..

INVITE CODE එකක් ටියෙනවා.. එකෙන් අනිවා Join වෙන්න ඔන.

මෙ SITE එකෙ 48000 Waiting List එකක් ටියෙනවා එකයි .. INVITE Code එකෙන් Join වෙන්න ඔන.

මෙකෙන් JOIN වෙන්න. - JOIN

ඉතුරු ටික දෙන ගන්න .. JOIN වෙල මෙතන Comment එකක් දාන්න... ම්න් කියලා දෙන්නම්.

එහෙන්ම් මන් කෙපුනා...

Join වෙන අයගෙ USER NAME මට පෙනවා. එ නිසා බොරුවට Comment දාන්න එපා.
 
Top